Reglementen

Technisch reglement

Technisch Reglement voor standaard tractoren!

Algemeen:

De tractoren moeten standaard landbouw of fabriekstractoren zijn zonder wijzigingen.
Ter controle maken wij gebruik van een vermogenstester waarbij het door de fabriek opgegeven vermogen niet meer dan 10% mag worden overschreden, gemeten aan de aftakas.
De tractoren moeten ooit door een fabriek of erkende importeur in deze staat geleverd zijn.
Bij twijfel moet de deelnemer bewijs kunnen overleggen.
De motor en de gehele transmissie moeten van het originele type zijn. De originele motorkap moet gemonteerd zijn.
Het maximale motortoerental is 2700 omw/min. Bij twijfel wordt het toerental gemeten en kan tot diskwalificatie leiden
Extra brandstoftoevoer, in welke vorm dan ook is niet toegestaan.
Andere dan door de fabriek opgegeven brandstof, en toevoegingen in welke vorm dan ook zijn niet toegestaan.
Waterinjectie is niet toegestaan.
De deelnemer neemt op geheel eigen risico deel aan de wedstrijd.


Banden:

De wedstrijden zijn opengesteld voor tractoren op rubber banden.
Stalen kammen of kettingen o.i.d. zijn niet toegestaan.
Opgesneden Banden zijn niet toegestaan.
De totale breedte van de tractor mag niet meer bedragen dan 300 cm.
Vierwielaandrijving is toegestaan in de klasse 4,5, 5.5, 6,5, 8.5 en 11 Ton klassen.
Dubbellucht is niet toegestaan.


Steigerbegrenzer:

Steigerbegrenzers zijn verplicht bij alle 2 wiel aangedreven trekkers en in alle klassen tot en met 4,5 ton (OOK voor de oldtimers).
De hefinrichting mag gebruikt worden op voorwaarde dat deze degelijk geblokkeerd is en eventuele aanwezige snel-koppelingen degelijk vergrendeld zijn.
De steigerbegrenzer en de trekhaak mogen op geen enkele wijze met elkaar verbonden zijn.
De steigerbegrenzer moet de trekker kunnen dragen in de zwaarste gewichtsklasse waarin hij deelneemt.
Er mag geen verbinding zijn tussen de hefkogels zoals gatenbalk of rol.
De steigerbegrenzer dient te voldoen aan de maatvoering van onderstaande tekening:
Steigerbegrenzer

Trekhaak:

De trekhaak mag geen constructieve verbinding hebben met een punt hoger gelegen dan de hartlijn van de achteras.
De trekhaak moet in alle richtingen spelingvrij gemonteerd zijn.
De trekhaak dient horizontaal gemonteerd te zijn.
Het vaste aanhaak punt dient maximaal 50 cm. hoog te zijn, gemeten vanaf de grond.
Voor 11 en 15 T dient deze max. 60 cm te zijn.
Een trekhaak korter dan 45 cm. uit het hart van de achteras is niet toegestaan en mag niet achter de achterwielen uitsteken.
De tractor moet voorzien zijn van een degelijk aanhaak punt aan de voorzijde van de trekker.
De trekhaak moet voldoen aan de maatvoering volgens onderstaande tekening:

trekhaak

Kantelbeveiliging:

De tractor moet voorzien zijn van een goedgekeurde kantelbeveiliging of een veiligheidscabine.
Een zelfgebouwde kantelbeveiliging moet voldoen aan de in de Nederlandse wet gestelde eisen.

Reclame:

Reclame borden zijn toegestaan mits deze niet buiten de tractor uitsteken en het zicht van de bestuurder niet belemmeren. Met uitzondering van de borden draaiend gemonteerd in het wiel, mogen borden niet beweegbaar aan de tractor gemonteerd zijn.

Gewicht:

De gewichtsklassen zijn: 1700 Kg, 2500 Kg, 3500 Kg, 4500 Kg, 5500 Kg, 6500 Kg, 7000 Kg TWD, 8500 Kg, 11000 Kg en 15000kg. De genoemde klassen zijn inclusief het gewicht van de bestuurder.
De ballastgewichten mogen niet achter de achterwielen uitsteken.
De ballastgewichten mogen geen gevaar opleveren voor de bestuurder en mogen hem op geen enkele manier hinderen in het besturen van de tractor en zicht rondom de tractor. Hefmasten en andere soortgelijke constructies zijn niet toegestaan.
De ballastgewichten moeten stevig en niet beweegbaar aan de tractor bevestigd zijn.
De frontgewichten en/of gewichtendrager mogen niet verder dan 75 cm. voor het voertuig uitsteken gemeten vanaf de voorzijde grill. Bij de 8500 Kg mag de frontballast 100 cm voor het voertuig uitsteken en bij de 11000 en 15000 Kg is dit 150 cm.
Een ruimte van 150 mm breed en 300 mm hoog boven de trekhaak dient vrij te blijven van elk obstakel (incl. gewichten en steigerbegrenzers voor het makkelijk aan en afkoppelen van de sleepwagen.
Het gewicht van de tractor wordt met een op de wedstrijd aanwezige weegbrug bepaald. Deze weegbrug is voor eenieder gelijk en discussie met de weegbrug bemanning is dus niet nodig.


Aanvulling sportklassen:

Deelnemer verklaart dat zijn trekker aan de door de NTTO sportklassen gestelde veiligheidseisen voldoet
De trekker moet voorzien zijn van een degelijk werkende noodstop.
Maximaal 2700 toeren.
Minimaal een Heupgordel verplicht
Indien er een rol kooi op de trekker is gemonteerd dan is een helm verplicht.
Er moet een degelijk trek oog aan de voorzijde van de trekker gemonteerd zijn waaraan de trekker gesleept en getild kan worden
Gesneden banden zijn toegestaan.
In de uitlaat dient zo dicht mogelijk na de turbo een kruis gemonteerd te zijn van 2X M10 8.8 bouten. Bij een uitlaat diameter groter dan 110mm dient er een 2e kruis 45° t.o.v. het 1e kruis gemonteerd te zijn binnen 10cm van het 1e kruis.
Een uitlaat dient recht omhoog gericht te zijn.
De turbo moet volledig afgeschermd zijn met minimaal 2 mm plaatstaal.
De tractor moet voorzien zijn van een koppelingshuisafscherming. Deze dient te bestaan uit een plaat van minimaal 8 mm staal rondom het koppelingshuis vanaf 30 mm voor het vliegwiel tot 30 mm na het druklager. Het gebruik van een bellhousing of een schervendeken is ook toegestaan, maar dient wel aan alle door de ETPC/NTTO gestelde eisen te voldoen.
De tractor moet voorzien zijn van een dodemansgashandel. Alle gashandels dienen zo te werken dat bij meer gas de handel naar voren moet worden gedrukt. Een hydraulische overbrenging is niet toegestaan. De gashandel dient een dubbelwerkende mechanische verbinding te zijn die automatisch naar de gas-dichtpositie gaat. De tractor mag niet voorzien zijn van een gaspedaal.
Een brandscherm tussen het motorcompartiment en de deelnemer is verplicht. Dit dient te lopen vanaf de bovenzijde van de motorkap tot aan de bovenzijde van de ‘torque tubes’, het koppelingshuis of versnellingsbakhuis, en van zijscherm tot zijscherm. Het scherm dient te zijn gemaakt van staal (gebruik van roestvast staal wordt dringend aanbevolen) met een minimale dikte van 2 mm.

Aanvulling Venneper Truckklasse:

Wanneer er geen originele uitlaat gemonteerd is dient zo dicht mogelijk na de turbo een kruis gemonteerd te zijn van 2X M10 8.8 bouten. Bij een uitlaat diameter groter dan 110mm dient er een 2e kruis 45° t.o.v. het 1e kruis gemonteerd te zijn binnen 10cm van het 1e kruis.
De trekhaak dient spellingsvrij gemonteerd te zijn op een maximale hoogte van 1,25 meter.

Wedstrijd regelment

 • Deelname is geheel op eigen risico.
 • Het AJK Haarlemmermeer bestuur, de vrijwilligers en de medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enige schade in welke vorm dan ook.
  De deelnemer moet dit reglement ter kennis nemen en dient van het reglement op de hoogte te zijn.
  Een deelnemer moet tenminste 18 jaar oud zijn of 16 jaar oud zijn en in bezit zijn van een geldend tractorrijbewijs.
  De motor van een deelnemend voertuig mag alleen worden gestart als de bestuurder op de stoel zit. Pas als de motor geheel tot stilstand is gekomen mag de bestuurder zijn voertuig verlaten.
  Het is alleen de bestuurder toegestaan zich op het voertuig te bevinden. Meerijden is op het gehele wedstrijd terrein verboden.
  Het is de rijder of helper ten strengste verboden tijdens de wedstrijd onder invloed te zijn van drank of andere stimulerende middelen. Bij overtreding en/of constatering volgt onmiddellijk diskwalificatie voor de gehele wedstrijd dag.
  Het is verboden te roken tijdens een trekpoging.
  Alleen de bestuurder en zijn helper worden op de baan toegelaten.
  Een deelnemer wordt van deelname uitgesloten als deze zich onsportief gedraagt jegens de organisatie, een mede deelnemer, functionaris, vrijwilliger of toeschouwer.
  Tijdens een trekpoging heeft niemand, behalve de baanfunctionarissen en de bestuurder van het voertuig, toegang tot de baan.
  Als baan wordt beschouwd: de baan met aan alle zijden een ruimte van 10 meter breed.
  Wanneer de rode vlag wordt gegeven door een van de vlaggers dient de deelnemer onmiddellijk te stoppen. Bij overtreding volgt diskwalificatie voor de gemaakte trek.
  De startvolgorde wordt door loting bepaald door de organisator.
  Iedere deelnemer dient binnen 2 minuten, nadat de sleepwagen gereed staat, zijn trekpoging te beginnen.
  De tractoren moeten met een strak getrokken ketting aan hun trekpoging beginnen. Rukken is niet toegestaan, ook niet tijdens de trekpoging.
  Onder een trekpoging wordt verstaan het verplaatsen van de sleepwagen over een meetbare afstand.
  Er wordt per klasse op volgorde van start nummer gestart. Houd hier rekening mee met opstellen voor de weegbrug om de doorstroming te verbeteren.
  Een deelnemer mag pas aan zijn trekpoging beginnen als de begin en
  eind vlagger een groene vlag geven.
  Als enig deel van de tractor tijdens de trekpoging buiten de baan raakt wordt de deelnemer afgevlagd en volgt diskwalificatie voor de gemaakte trekpoging. Als na afloop van de trekpoging uit de sporen blijkt dat een tractor buiten de baan is geweest zonder dat de rode vlag is gegeven wordt alsnog tot diskwalificatie over gegaan. Enig deel van de tractor op of buiten de kalklijn of de denkbeeldige lijn tussen de pionnen word aangemerkt als zijnde buiten de baan.
  Iedere deelnemer dient op eigen kracht voor de sleepwagen te komen en na de trekpoging op eigen kracht de baan te verlaten. Het rijden op het gehele wedstrijdterrein dient stapvoets te geschieden. Bij overtreding volgt uitsluiting van deelname.
  Een sleepstart maken is niet toegestaan.
  Overmatig verlies van vloeistof is niet toegestaan, tenzij dit het gevolg is van materiaalbreuk. Overmatig verlies van vloeistof wordt gedefinieerd als: een constante stroom vloeistof op de baan of een plas groter dan 20 cm doorsnede.
  Verlies van olie op het gehele wedstrijdterrein is verboden. Bij een eventuele olielekkage dient de vervuilde grond terstond secuur opgeruimd te worden.
  De deelnemers in een gewichtsklasse dienen zich in startvolgorde op te stellen op aanwijzing van de wedstrijdleiding, of een daarvoor aangestelde functionaris.
  Per klasse kan slechts eenmaal met dezelfde machine worden gereden.
  Overmatig sturen tijdens de trek is NIET TOEGESTAAN!
  Iedere deelnemer dient de aanwijzingen van de AJK medewerkers en vrijwilligers zonder discussie op te volgen.
  Voor de veiligheid en opvolgen van aanwijzingen op en naast de baan, dient ten minste het achterraam van de cabine geopend te zijn.
  Op de weegbrug doe je ook de deur open!
  De Deelnemende Trekker dient minimaal WA verzekerd te zijn! (geef door bij je verzekering, dat je meedoet aan een trekkertrek wedstrijd)